1.מבוא

1.1תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה הן לנשים והן לגברים.
1.2המבוא לתקנון זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.הגדרות
2.1"המועדון" - מועדון עמותת חיל הים שהינו בבעלות החברה.
2.2"כרטיס מועדון" - כרטיס אשראי המונפק ע"י חברת האשראי ושויך במערכותיה למועדון.
2.3"אתר הסחר" או "האתר" - אתר אינטרנט דרכו ניתן לבצע רכישות ואשר נמצא בכתובת amutayam.style.co.il
2.4"קנייה" - פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר זה או אחר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר הסחר.
2.5"התקנון" - המסמך שיפורט להלן.
2.6"חברת האשראי" - ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ.
2.7"חברה מתפעלת" - סטייל ניהול מועדוני לקוחות בע"מ אשר תתפעל טכנולוגית את האתר, וכן החברה.
2.8"החברה" - ישראכרט בע"מ.
2.9"חבר מועדון" - מחזיק בכרטיס מועדון.
3.כללי
3.1הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים וההגבלות המפורטים להלן.
3.2על מנת ליהנות מכלל הטבות המועדון, לרבות אלה שאינן מופיעות באתר ו/או שלא ניתן לרכוש דרך האתר, יש להחזיק בכרטיס מועדון.
3.3המורשים לביצוע קניה באתר זה הינם חברי/ות המועדון בלבד. הקניה תבוצע על ידי משתמש/ת שברשותו כרטיס מועדון תקף.
3.4החברה שומרת על זכותה להאריך ו/או להפסיק את פעילות המועדון אם תראה צורך בכך, במתן הודעה לאלתר שתפורסם באחת מדרכי הפרסום ו/או הדיווח.
3.5התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החברות וההצטרפות למועדון וכל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, לרבות הזכאות להצטרף למועדון, תקפות החברות בו, ההטבות להן זכאים חברי המועדון, וכיו"ב, הכול כפי שתמצא החברה לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.6דרכי מסירה, פרסום ודיווח של המועדון ו/או חברת האשראי: הודעות המועדון ו/או חברת האשראי בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת החברה לבצע, בתקנון ו/או ברשימת רשתות המועדון ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חברי המועדון ו/או לפעילות המועדון ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב יעשו על ידי החברה באופן ובדרך כפי שהחברה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.7מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום באחד מאמצעי התקשורת ו/או בפרסומים ייעודיים לחברי המועדון כמו אתר האינטרנט של המועדון ו/או אתר חברת האשראי ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או בעיתון יומי, לפי העניין והכול לפי בחירת החברה, ייחשב כמספק וחבר המועדון לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור.
3.8החברה תהא רשאית לקזז כל סכום או הטבה אשר עומדת לזכותו של חבר המועדון, וזאת כנגד כל סכום שחב לה חבר המועדון באמצעות כרטיס המועדון ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.
3.9ההטבות המוענקות על ידי צדדים שלישיים כפופות לשינויים ועדכונים מתמידים ולהחרגות שונות, דוגמת "אין כפל מבצעים" או מוצרים ו/או שירותים אשר ההטבה אינה חלה עליהם. יש להתעדכן כל העת בתנאים העדכניים של כל רכישה כמופיע באתר ו/או בתקנון זה ו/או בבתי העסק השונים. המועדון והחברה עושים מאמצים לשמור על המידע המופיע בתקנון זה ובאתר עדכני כל העת, אולם, אפשר ויהיו פעמים ששינויים אשר יערכו בתנאי הרכישה בבית עסק זה או אחר יתעדכנו באיחור באתר ובתקנון. החברה והמועדון מסירים כל אחריות בגין פערים ו/או אי התאמות שיהיו, ככל שיהיו, בין תנאי הרכישה המופיעים באתר ו/או בתקנון לבין אלה שיהיו בפועל.
4.הצטרפות כחבר מועדון והנפקת כרטיס המועדון
4.1החברות במועדון תהיה באמצעות כרטיס המועדון. תנאי מקדים להצטרפות למועדון הינה עמידה בתנאי הזכאות להצטרפות כפי שייקבע על ידי חברת האשראי.
4.2לקוח המבקש להצטרף למועדון יחתום על טופס בקשת הצטרפות לכרטיס מועדון בנוסח שייקבע על ידי חברת האשראי, והצטרפותו תאושר או לא תאושר בהתאם לשיקול דעתה של חברת האשראי.
4.3החברה תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של לקוח למועדון או לבטל חברותו במועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר תהא רשאית החברה לסרב/לאשר הצטרפות או לבטל חברות של יחידים אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה, אי תשלום או של מי שעורך קניות סיטונאיות באמצעות כרטיס המועדון ו/או עשו שימוש לרעה בחברותו במועדון ו/או אינם זכאים להצטרף למועדון בהתאם לאמור בתקנון זה לעיל ולהלן. במקרה של ביטול חברות במועדון כאמור, יבוטלו כל הטבות המועדון המשויכות לכרטיס המועדון והאחרון יהפוך לכרטיס אשראי רגיל של חברת האשראי לכל דבר ועניין (מבלי לפגוע בזכותה של חברת האשראי לבטל גם את כרטיס האשראי עצמו).
4.4חברת האשראי תנפיק ללקוח שהצטרפותו אושרה על ידה ועל ידי הנהלת המועדון כרטיס אשראי חוץ בנקאי, אשר ינוהל בחברת האשראי ואשר יהווה את כרטיס המועדון. כרטיס המועדון והקוד הסודי ישלחו/ימסרו ללקוח על ידי חברת האשראי בהתאם לנהלים הקיימים, מעת לעת, בחברת האשראי.
4.5כרטיס המועדון יהיה בתוקף למשך תקופה שתקבע ע"י חברת האשראי, ואולם, החברות במועדון תהא כפופה לעמידת הלקוח בהוראות תקנון זה.
4.6כרטיס המועדון הינו כרטיס אישי ואינו ניתן להעברה ו/או לשימוש ע"י אחר, אלא אך ורק על ידי מי ששמו מופיע על גביו.
4.7במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס המועדון, על החבר להודיע על כך מיידית לחברת האשראי. חברת האשראי תפעל מול חבר המועדון בהתאם לתנאי ההתקשרות ביניהם.
4.8מובהר כי ללקוחות אשר יצטרפו למועדון לא תינתן אפשרות להצטרף למועדוני צרכנות נוספים הקיימים בחברת האשראי ע"ג כרטיס המועדון, אלא אם הודיעה חברת האשראי אחרת.
5.נגישות
5.1רשת האינטרנט כבר מזמן הפכה לאמצעי מרכזי בקבלת מידע ושירותים בכל תחומי החיים וביניהם גם בשירותי הבנקאות. אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות לגלוש בצורה נוחה וקלה ככלל הגולשים. המועדון מאפשר לכלל לקוחותיו, לרבות אנשים עם מוגבלויות, לגלוש באתר בקלות ובנוחות.
5.2האתר עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג 2013. באתר מותקן תוסף המספק יישומי נגישות שימושיים אשר מגדילים את התאימות לדרישות WCAG 2.0.
5.3הסדרי הנגישות באתר הינם כדלקמן:
5.3.1שינוי גודל גופנים
5.3.2ניווט מקלדת
5.3.3פונט קריא
5.3.4קו תחתון לקישורים
5.3.5סמן קישורים עם צבע רקע
5.3.6לנקות זיכרון "עוגיות"
5.3.7גווני אפור לתמונות
5.3.8הפוך צבעים
5.3.9הסרת אנימציות
5.3.10כיבוי אורות - למשיכת תשומת לב של משתמש
5.4למרות מאמצינו הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה מיטבית. אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות, נשמח אם תדווחו לנו ואנחנו נדאג לתקנה בהקדם. לדיווח לחצו כאן >>> support@styleportal.zohodesk.com
6.פרטיות
6.1הפרטים שימסרו על ידי חברי המועדון עם הצטרפותם למועדון וכן המידע שייאסף אודות חברי המועדון תוך כדי השימוש שיעשה על ידם בכרטיס המועדון, וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור (להלן – "המידע") יישמר כולו במאגר המידע של החברה ו/או במאגר המידע של חברת האשראי (ביחס לכרטיס ככרטיס אשראי) וכל מחזיק במאגר המידע יהיה רשאי לעשות בו שימוש עפ"י הוראות כל דין.
6.2מובהר לחברי המועדון כי הם אינם חייבים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, למסור פרטים אלה לחברה ו/או לחברת האשראי, ומסירתם תלויה ברצונם של חברי המועדון בלבד. עם זאת מובהר כי לא ניתן יהיה להנפיק כרטיס מועדון ללא מסירת הפרטים המוגדרים כשדות חובה.
6.3מובהר כי המידע ישמש את החברה ו/או את חברת האשראי ו/או מי מטעמם לצורך הפעלת כרטיס המועדון, קידום פעולות המועדון ורשתות המועדון, לצורך מתן הטבות לחברי המועדון, לצורך מתן הטבות המותאמות אישית לצרכי והרגלי חברי המועדון, לעריכת סקרים ומחקרי שוק, לדיוור ישיר ולצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
6.4החברה שומרת על זכותה להעביר מידע בינה לבין כל גוף המסונף אליה (חברה בת או חברה אחות) וכן לחברת האשראי.
6.5מוסכם שכל המידע אשר נאגר במאגר המידע כאמור יחשב לקניינה של החברה וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, זאת בתנאי שהחברה נקטה באמצעים סבירים לאבטחת מאגר המידע.
6.6מוסכם על ידי חבר המועדון כי החברה ו/או מחזיק מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע על מנת להתקשר עמו בדרך של דיוור, לרבות דיוור ישיר או שירותי דיוור ישיר או בדרך אחרת, לרבות באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעות דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר, ולעדכן אותו בדבר שירותים הנוגעים לפעילות המועדון - במישרין ו/או בעקיפין.
6.7ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש במידע אודותיו כאמור או יבקש שלא לקבל דיוורים ישירים לביתו יהא עליו להודיע להנהלת המועדון, לכתובתה במשרדי החברה ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע.
6.8ככל שחבר המועדון יהיה מעוניין לחדול מלקבל הודעות פרסומיות באמצעות הדוא"ל או מסרונים, יהיה עליו לבקש הסרה אך ורק באופן ולכתובת אשר יפורטו בהודעת הדוא"ל ו/או המסרון האחרונים שיקבל. מובהר כי בקשת הסרה מקבלת דוא"ל אינה מסירה את חבר המועדון מקבלת מסרונים ולהפך.
6.9בכל מקרה מובהר כי כל לקוח יהיה זכאי לפרוש מהמועדון ורישומו כחבר המועדון יבוטל וימחק תוך 30 יום מיום הודעתו, במכתב רשום, על רצונו כאמור. החזיק הלקוח כרטיס מועדון, תחשב הודעתו כוויתור על הטבות שיינתנו על ידי המועדון, כפי שיהיו מעת לעת.
6.10מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על כרטיס המועדון תחול גם מדיניות הגנת הפרטיות של חברת האשראי.
7.אבטחת מידע
7.1הכניסה לאתר, צפייה ורכישת הטבות באתר תתאפשר לחבר המועדון בלבד ומותנית בהזנת פרטים אישיים, דרכי התקשרות ופעמים גם קוד סודי שיישלח לטלפון הנייד של חבר המועדון המעודכן במערכות המועדון.
7.2חבר המועדון מחויב להזין את אותם פרטים אישיים ודרכי התקשרות אותם מסר לחברת האשראי וכפי שהם מעודכנים באותו המועד אצל חברת האשראי.
8.אתר האינטרנט
8.1ביצוע רכישות
8.1.1החברה המתפעלת משתמשת באמצעי אבטחה מחמירים למניעת סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות כגון וירוסים, פריצה ו/או חדירה באקראי, בזדון או בטעות של גורם בלתי מורשה לאתר ולמניעת פגיעה בפרטיות חבר המועדון. יחד עם זאת ועל אף מאמציה של החברה המתפעלת להשקיע מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, הם עלולים להתרחש ולגרום נזק, כגון חשיפת נתונים המאוחסנים האתר. בנוסף, קיימת אפשרות של שיבושים זמניים בפעולת האתר ו/או בזמני התגובה שלו, וזאת, הן בשל עבודות המתחייבות לצורך תחזוקת האתר ו/או עדכון הנתונים המופיעים בו והן בשל ליקויים או תקלות בפעילות הספקים וכיוצ"ב.
8.1.2הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש של האתר משמעה שלחבר המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה המתפעלת ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטתה של החברה המתפעלת והיא נקטה במאמצים סבירים למנוע את האירועים הנ"ל.
8.1.3המועדון רשאי להגביל מעת לעת את כמות הרכישות לתקופת זמן שחבר מועדון רשאי לבצע באתר.
8.1.4בנוסף לאמור בסעיף ‎8.1.3 לעיל ועל אף המגבלות המפורטות בו, המועדון יהיה רשאי להציע רכישת מוצרים/שירותים/שוברים שונים בשני מחירים מוזלים שונים. במקרה זה חבר המועדון יהיה רשאי לרכוש כמות מוצרים/שירותים/שוברים במחיר המוזל יותר בהיקף שייקבע על ידי הנהלת המועדון בקשר עם אותו מוצר/שירות/שובר כפי שיפורסם בעמוד ההטבה הרלוונטי.
8.1.5נאסר בתכלית האיסור על חבר מועדון להעביר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לכל צד שלישי מוצרים/שירותים/שוברים אשר נרכשו באתר.
8.2מידע על ההטבות המוצגות באתר
8.2.1המועדון מציע לרכישה באתר, מוצרים בדגמים שונים, סוגים וכמויות כפי שימצא לנכון, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
8.2.2המועדון שומר לעצמו את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
8.2.3המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם יהיו בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
8.2.4התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.
8.2.5בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.
8.3תהליך ההזמנה ומימושה
8.3.1הגביה מהרוכשים באתר תבוצע ע"י החברה המתפעלת.
8.3.2לאחר שהזמנה בוצעה יונפק ע"י האתר אישור המעיד על קליטת פרטי ההזמנה במערכת.
8.3.3לאחר סיום בדיקת פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע.
8.3.4כדי שהספקים יוכלו לספק את המוצרים שהוזמנו צריכה ההצעה להתקבל ולהיקלט במערכות החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב.
8.4תקלות בעת ביצוע הרכישה באתר
8.4.1סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה. אם תתקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה יש לפנות לשירות הלקוחות של המועדון.
8.4.2במידה ויחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו מוקד ההזמנות ו/או הספק רשאים לבטל את הרכישה ויבוטל התשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
8.4.3במידה ובעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שבו יחזרו המוצרים לספקים, עקב פרטים מוטעים שנמסרו, יתבצע חיוב בגין עלות דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.
8.4.4המועדון מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. מודגש כי שיבוש באתר לא יהווה עילה לטענה כנגד המועדון וכי כל בקשה תדון לגופה על פי מרכיביה הייחודיים של כל חבר וחבר.
8.5האחריות למוצר ו/או לשירות
המוצרים המוצעים למכירה באתר, מוצעים על ידי ספקים שונים. האחריות הבלעדית לאספקת המוצרים ומתן אחריות למוצרים מוטלת על הספקים באופן בלעדי. אין לראות במועדון, בחברה, בחברת האשראי או בחברה המתפעלת כמי שמוכר את המוצרים וכמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם.
8.6אספקת המוצרים
8.6.1אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
8.6.2זמני האספקה להם הספקים מתחייבים מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר באתר (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א' - ה' למעט ימי שישי, ערבי חג ומועד, שבת וימי חג ומועד.
8.6.3מוצרים אשר נשלחים לבית חבר המועדון יסופקו באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל לכתובת שנמסרה במהלך תהליך רישום הרכישה, אלא אם צוין אחרת.
8.6.4המועדון ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת, שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר, מגיפות וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי הספק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, והמועדון יבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
8.6.5מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי הספקים ואינם בשליטתם והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד מי מהספקים עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
8.6.6אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים. ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן חיי אדם, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיו הספקים הפוסקים הבלעדיים.
8.6.7במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים או מי מטעמם (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות) תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.
8.6.8יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
8.6.9הספקים ו/או המועדון יהיו רשאים לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר המפורסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.
8.6.10המועדון שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל מהמלאי. המזמין יקבל הודעה על מוצר שאינו במלאי בתוך שלושה ימי עסקים. במקרה כזה יקבל הלקוח הודעה על ביטול העסקה, או לחילופין, יוצע לו מוצר חלופי.
8.7ביטול עסקה
8.7.1מזמין רשאי לבטל רכישת מוצר או שירות בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎8.7.1 זה:
8.7.2על ביטול רכישת מוצר להתבצע עד 14 ימים לאחר קבלת אישור הזמנה וברכישת שירות עד 14 ימים כאמור אך בתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, אולם, לא ניתן להחליף ו/או לבטל:
8.7.2.1רכישות בתחום שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי אם מועד הביטול חל במהלך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שהשירות אמור להינתן.
8.7.2.2מוצרים פסידים - מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקן לצרכן אחר או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעוסק, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם.
8.7.2.3"מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
8.7.2.4מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח בעקבות העסקה.
8.7.2.5מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.
8.7.2.6תרופות ותוספי או מוצרי מזון.
8.7.2.7הלבשה תחתונה ובגדי ים.
8.7.3על ביטול העסקה בהטבות הבאות יחולו התנאים שלהלן אלא אם נקבע במפורש אחרת בהתייחס לאותה הטבה:
8.7.3.1תיירות - הזמנה לחדרי אירוח, בקתות עץ ואבן, צימרים ובתי מלון וחבילות נופש, ניתנת לביטול עד 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה באתר ובלבד שהביטול לא חל במהלך שבעה ימי עסקים מיום מימוש ההטבה. עלות דמי ביטול הינה 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. לא ניתן לבטל הזמנה לחדרי אירוח, בקתות עץ ואבן, צימרים ובתי מלון וחבילות נופש בחו"ל.
8.7.3.2תיאטראות, מופעים והצגות - ניתן לבטל עסקה עד 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה באתר, אך לא פחות מ- 72 שעות לפני מועד מימוש ההטבה. עלות דמי ביטול הינה 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. ביטולים שיבוצעו לאחר מכן יחויבו במלוא עלות ההזמנה.
8.7.3.3שוברי אטרקציות /שוברי ארוחות/ קולנוע/ ספא/ בריכה/ באולינג - ניתן לבטל עסקה עד 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה באתר, עלות דמי ביטול הינה 5% מערך העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם. כל ביטול/שינוי שיבוצע לאחר 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה באתר, יחויב ב-25 ₪.
8.7.3.4מנויים לתיאטראות/מגזינים - בכפוף למדיניות הביטולים של בית העסק (תיאטרון / מגזין).
8.7.3.5על שירותים נלווים לעסקה שבוטלה – בהתאם להוראת החוק.
8.7.4על אף האמור בסעיף ‎8.7.2 לעיל, אם הלקוח הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הוא רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המוצר או השירות בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם הלקוח בטלפון או בצ'אט (לא בדוא"ל).
8.7.5במידה וכרטיס המועדון חויב, יוכל המזמין לבטל את רכישת המוצר בכפוף לתנאי חברת האשראי בדבר ביטול עסקה.
8.7.6במידה והמוצר כבר נשלח ע"י הספק, יחויב הלקוח בעלות המשלוח.
8.7.7במידה והמוצר התקבל על ידי הלקוח, יחויב הלקוח בעלות המשלוח לביתו ובעלות משלוח חזרה לחברה.
8.7.8בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן יהיה המועדון רשאי לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, ובלבד שתשלח הודעה בכתב למזמין על ביטול ההזמנה ו/או ההתקשרות, תוך פירוט נימוקי הביטול בתוך 10 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה:
8.7.8.1טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה. העלאה בשיעור המיסים, אגרות, היטלים וכל תשלומי החובה החלים על המוצרים שהוצעו באתר, ואשר נכנסה לתוקפה כדין בתקופה שממועד אישור ההזמנה ועד למועד אספקת המוצר.
8.7.8.2"כוח עליון", לרבות אך לא רק, מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את הספקים, במקרה של אירוע ביטחוני חריג, אירוע טרור ובכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה או החברה המתפעלת את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
8.7.8.3במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין, ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.
8.7.8.4ביצוע פעילות לא חוקית באתר.
8.7.9בכפוף לאמור לעיל, חבר המועדון יהא רשאי לבטל עסקה שבוצעה על ידו באתר בלבד באמצעים הבאים:
8.7.9.1בשיחת טלפון למוקד השירות בטלפון מס' 03-5058080.
8.7.9.2בדואר אלקטרוני לכתובת support@styleportal.zohodesk.com
8.7.9.3באמצעות קישור ייעודי המופיע באתר.
8.8אתרים חיצוניים
8.8.1חלק מהאתר מכיל קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים מפרסמים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, למועדון אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה גם אם אתר חיצוני זה או אחר ימותג בסימני וצבעי המועדון. כמו כן, המועדון אינו נושא בכל אחריות במקרה בו חבר המועדון הסתמך ו/או ביצע פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים באתר כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.
8.8.2המועדון יהא רשאי מעת לעת לקיים שיתופי פעולה עם אתרים חיצוניים במסגרתם יהיו חברי המועדון זכאים לקבל הטבות ו/או הנחות במסגרת רכישת מוצרים ו/או שירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎8.8.1 לעיל, על ביצוע רכישות על ידי חבר מועדון באתר חיצוני, בין במישרין באותו אתר ובין דרך אתר המועדון, יחולו גם הוראות התקנון של אותו אתר חיצוני ובכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות תקנון האתר החיצוני יחולו הוראות תקנון האתר החיצוני. מובהר כי ביטולי עסקות אשר יבוצעו באתר חיצוני יהיו כפופים למדיניות הביטולים של אותו אתר חיצוני וכי כל פנייה בקשר לפעולה ו/או רכישה שבוצעה באתר חיצוני צריכה להיות מופנית לשירות הלקוחות של אותו אתר.
Cookies 8.9
8.9.1 Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב-Cookie היא בכדי ששרתי המועדון יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הנך מבקר באתרים אחרים.
8.9.2 בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הנך מתיר למועדון ל"השתיל" Cookie על מכשירך או המחשב שלך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיו. באמצעות Cookies המועדון עשוי, בהתאם לשיקול דעתו, לפרסם מידע אודותיו באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך והמועדון עשוי לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. המועדון אינו אחראי לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי. המועדון מתיר לחברות מסוימות לנהל את מערך הפרסום שלהן באמצעות האתר. המודעות הללו מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. החברות הללו מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או באתר עצמו. המשוואות הללו מכילות קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי אשר תפקידו לאבחן ולסייע בצבירת מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הזה נועד להתאים את התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. השימוש של החברות המפרסמות ב-Cookies ובמשואות רשת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא של המועדון. אם יהיה ברצונך לבדוק מדיניות זאת עליך לפנות לאתר האינטרנט שלהן.
8.9.3במידה והנך מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה ואינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה-Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.
9.הנחות במעמד החיוב
9.1רכישות שיבוצעו על ידי חברי המועדון באמצעות כרטיס המועדון בבתי עסק מסוימים אשר פרטיהם מופיעים באתר (להלן – "בתי העסק"), יזכו את חברי המועדון בהנחות במעמד החיוב, כלומר, סכום החיוב של כרטיס המועדון בגין עסקה שתבוצע בבתי העסק יישא הנחה בשיעור מסוים כפי שתהא מעת לעת ושיעורה יפורסם.
9.2על אף שככלל ברוב בתי העסק ההנחה חלה על כלל המוצרים והשירותים הנמכרים בבית העסק, בחלק מבתי העסק, קיימים מוצרים ושירותים אשר לא יינתן בגינם הנחה כפי שיפורט בפרסום בית העסק.
9.3בחלק מבתי העסק, תנאי לקבלת ההנחה במעמד החיוב הינו שחבר המועדון יזדהה במעמד ביצוע העסקה כחבר מועדון המחזיק בכרטיס מועדון. המועדון יציין תנאי זה במסגרת פרסום ההטבה ו/או בית העסק הרלוונטי.
10.כללי
10.1בכל שאלה/הבהרה ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות של המועדון בשיחת טלפון לטלפון מס' 03-5058080 בימים א-ה בין השעות 09:00-15:00.
10.2החברה וחברת האשראי שומרות על זכותן לשנות בכל עת ומפעם לפעם, את הוראות התקנון, על כל סעיפיו.
10.3תקנון זה הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון. לקוח המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו גם את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה.
10.4בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את החברה ו/או את חברת האשראי בכל הנוגע להוראות תקנון זה הוא ייחשב באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון.
10.5החברה תהא רשאית לחסום ו/או לבטל את החברות במועדון ו/או את ההנחות לחברי מועדון כי נמצא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הם עושים שימוש לרעה בחברותם במועדון ו/או בהנחות הניתנות על ידו (לדוג' – יערכו קניות סיטונאיות, יעבירו את כרטיס האשראי למי שאינו חבר מועדון, יערכו קניות בסכומים בלתי סבירים וכוי"ב).
10.6אם וככל שתהיה לחבר מועדון עילת תביעה כנגד החברה ו/או חברת האשראי, אזי בכל מקרה חבר מועדון לא יהא זכאי לקבל כנגד החברה ו/או חברת האשראי צווים שאינם כספיים, ובכללם צווי עשה/מניעה ו/או אחרים, בין זמניים ובין קבועים, ותביעתו תוגבל לסעד כספי בלבד.
10.7החברה תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות המועדון בהודעה שתימסר באחת הדרכים המנויות לעיל וזאת בהתראה של לפחות שלושה חודשים מראש.